ลงทะเบียนสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

2. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยในเอกสารต้องระบุผู้เป็นเจ้าของชื่อเดียวกับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้หลังจาก Login เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และคลิกที่เมนู ข้อมูลส่วนตัวและคลิกที่เมนูส่งเอกสารยืนยันเป็นตัวแทนในเนมูจัดการข้อมูลส่วนตัวลงทะเบียนสำหรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์บุคคล ประกอบไปด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้หลังจาก Login เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และคลิกที่เมนู ข้อมูลส่วนตัวและคลิกที่เมนูส่งเอกสารยืนยันเป็นตัวแทนในเนมูจัดการข้อมูลส่วนตัวลงทะเบียนสำหรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์(นิติบุคคล) ประกอบไปด้วย

1. สำเนาเอกสารจัดตั้ง หรือหรังสือ แต่งตั้ง / มอบอำนาจ

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้หลังจาก Login เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และคลิกที่เมนู ข้อมูลส่วนตัวและคลิกที่เมนูส่งเอกสารยืนยันเป็นตัวแทนในเนมูจัดการข้อมูลส่วนตัว


หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ ต้องมีการลงลายมือชิ่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม